Formularz reklamacji towaru

……………………………………………
Miejscowość, data

Do

VENTA-POLEN S.C
Elżbieta Mariasiewicz Krzysztof Dobrowolski,
95-020 Justynów, ul. Piaskowa 22,
NIP 728-10-23-219

………………………………………………………………………………
Imię, nazwisko

………………………………………………………………………………..
Adres

 

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na: ……………………………………………………………  . Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

Z poważaniem

 

*niepotrzebne skreślić


________________________________________________________________

Ta strona nie jest już aktualizowana.
Zapraszamy na nową stronę:

ventapolska.pl

Kliknij tu.

Zobacz urządzenia

Zobacz akcesoria

___________________________________________________________________