Prawo do odstąpienia od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Właścicielem w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w przypadku umów o świadczenie usług – zawarcia umowy,

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy)  – w którym Użytkownik wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy,

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno – w którym

Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy,

– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – w którym Użytkownik wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie ostatniej partii lub części,

– w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony – w którym Użytkownik wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Właściciela o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy:

  1. w formie pisemnej na adres: VENTA-POLEN S.C. E. Mariasiewicz, K. Dobrowolski, Biuro handlowe, 93-134 Łódź, ul. Poznańska 37
  2. w formie elektronicznej pod adresem e-mail: venta@venta-airwasher.pl.

Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia znajduje się poniżej niniejszego dokumentu.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Użytkownik złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Właściciel zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od Użytkownika płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Właściciel został poinformowani o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Właściciel dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, Właściciel może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Użytkownik otrzymał rzeczy w związku z umową, w przypadku odstąpienia od umowy powinien odesłać lub przekazać rzecz Właścicielowi niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Właściciela o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą Użytkownik będzie obowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość jest szacowana maksymalnie na kwotę około….. PLN.

Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy, Użytkownik odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik obowiązany jest do zapłaty Właścicielowi kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Użytkownik poinformował Właściciela o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli Właściciel wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy;

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

adresat:

VENTA-POLEN S.C. E. Mariasiewicz, K. Dobrowolski, Biuro handlowe, 93-134 Łódź, ul. Poznańska 37;

 adres e-mail: biuro@venta-airwasher.pl.

 

„Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy o o świadczenie następującej usługi…..……………(*)

– data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– adres konsumenta(-ów)

–podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– data”.

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pobierz wzór formularza zwrotu:

http://venta-airwasher/wp-content/uploads/2018/03/Formularz_zwrotu.pdf


________________________________________________________________

Ta strona nie jest już aktualizowana.
Zapraszamy na nową stronę:

ventapolska.pl

Kliknij tu.

Zobacz urządzenia

Zobacz akcesoria

___________________________________________________________________